امروز : 1397/09/24

 اطـلاعیـه هـا

 1396/10/05ساعت رزروغذا

قابل توجه همکاران محترم : درخواست غذا از تاریخ 96/10/5تا ساعت 12ظهر قابل رزرو می باشد پس از ساعت ذکرشده تاساعت 16سیستم قفل وبه درخواستهای شفاهی هم ترتیب اثری داده نخواهد شد

 1397/05/14ساعت رزرو غذا

قابل توجه همکاران محترم : از تاریخ 97/5/16درخواست رزرو غذا تا 24ساعت قبل از تاریخ درخواست در سامانه امکان پذیر خواهد بود .بعدازساعت ذکر شده سیستم قفل وهیچگونه درخواستی ثبت نمی گردد.لازم به ذکر است به در خواستهای خارج از سامانه نیز ترتیب اثری داده نخواهد شد.